Postitalon Hammaslääkärit

Postitalon hammaslääkärit

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Postitalon Hammaslääkärit Oy

Y-tunnus: 1982761-4
Mannerheiminaukio 1 E 6 krs, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Postitalon Hammaslääkärit Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisteriä käytetään Postitalon Hammaslääkärit Oy:n asiakkaiden palvelemiseen hammashoidollisissa toimenpiteissä. Rekisterin avulla täytetään myös lakiin perustuvat ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaiset säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteet.

Henkilötietoja käytetään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on aina oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle ainoastaan silloin, kun luovutus on tarpeen asiakkaan hammashoidon toteuttamiseksi, esimerkiksi hammasproteesin valmistamiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot sekä tietolähteet

1. Asiakkaan nimi

2. Osoite

3. Puhelinnumero

4. Sähköpostiosoite

5. Hoitotiedot

Rekisteri koostuu asiakkaan antamista tiedoista (edellä kohdat 1 – 4) sekä asiakassuhteen aikana kertyvistä hoitotoimenpiteitä koskevista merkinnöistä (kohta 5).

Rekisterin suojaus

Postitalon Hammaslääkärit Oy:n henkilöstöllä on rekisteritietoja koskeva vaitiolovelvollisuus. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa ja sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi ulkopuoliset tahot. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötiedot poistuvat Postitalon Hammaslääkärit Oy:n rekisteristä, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista potilastyössä eikä yhtiön oikeutetun edun kannalta. Yhtiö ei säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Kukin rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli edellisestä tietopyynnöstä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta, Postitalon Hammaslääkärit Oy voi vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Jokaisella on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä. Henkilö voi myös pyytää häntä koskevien tietojen poistamista järjestelmästä. Pyynnön mukaiset toimenpiteet suoritetaan, jollei Postitalon Hammaslääkärit Oy:llä ole lakimääräistä perustetta toimia toisin.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tiedon käsittelyä sekä siirtää tiedot toiseen järjestelmään

Kullakin on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilö voi vastustaa tietojensa käsittelyä, vaikka se perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Niin ikään hän saa pyytää tiettyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

Jokaisella on oikeus saada henkilötietonsa Postitalon Hammaslääkärit Oy:ltä, jotta hän voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien toteuttaminen

Jokainen voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen puhelinnumeron yhtiölle. Postitalon Hammaslääkärit Oy voi pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Yhtiö voi hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Jos henkilö katsoo tietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.